Rehabilitacja zawodowa stanowi uzupełnienie codziennych oddziaływań generowanych przez pracę. Instruktor nauki zawodu podczas zajęć przekazuje wiedzę merytoryczną oraz utrwala ją przeprowadzając zajęcia praktyczne (indywidualne i grupowe) stosując metody pracy takie jak instruktaże, pokazy, praca wspólnie z instruktorem, naśladownictwo. Dzięki temu pracownik z niepełnosprawnością może systematycznie polepszać jakość swojej pracy poprzez ćwiczenie już nabytych umiejętności oraz naukę nowych.

Głównym celem rehabilitacji społecznej jest stymulowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, co dokonuje się poprzez:

 

 • kształtowanie kompetencji oraz aktywności społecznej (w praktyce),
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania / wypełniania ról społecznych,
 • wyrabianie dojrzałości osobistej (zaradności, inicjatywy),
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych (treningi komunikacji werbalnej i niewerbalnej), społecznych w grupie (treningi efektywnej współpracy, zajęcia integracyjne),
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego,
 • zwiększanie zachowań pożądanych - wzmacnianie motywacji do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków (kontrakt),
 • edukacja emocjonalna - różnicowanie emocji, zwiększanie świadomości własnych stanów emocjonalnych, pomoc w rozpoznawaniu emocji innych osób,

 

Myślą przewodnią rehabilitacji są również:

 • rozwijanie zasobów osobowych - budowanie stabilnej oraz adekwatnej samooceny, poczucia sprawstwa),
 • wspieranie rozwoju talentów, motywowanie do ich uzewnętrzniania,
 • obniżanie wewnętrznego napięcia (treningi relaksacji, treningi radzenia sobie ze stresem),
 • treningi funkcjonowania poznawczego (pamięci, uwagi, spostrzegania, rozumowania przyczynowo - skutkowego),
 • psychoedukacja.

 

Zajęcia prowadzone są przez psychologa w różnych formach, a metodyka pracy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutę w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie to zajęcia organizowane w formie indywidualnej i grupowej, która ma na celu:

 • przywrócenie możliwie największej sprawności psychofizycznej,
 • zwiększanie i zachowanie ruchomości w stawach, siły oraz wytrzymałości mięśni,
 • poprawę funkcji układu nerwowego, koordynacji ruchowej oraz równowagi,
 • zwiększenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego, tolerancji na wysiłek,
 • korygowanie wad postawy oraz patologicznych nawyków ruchowych.

 

Do realizacji wyżej wymienionych celów zostają wykorzystywane ćwiczenia takie jak: ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wzmacniające mięśnie, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia poprawiające wydolność krążeniowo-oddechową (np. w formie aerobiku, gier i zabaw zespołowych). Ćwiczenia odbywają się zarówno w budynku - sala do fizjoterapii i sala gimnastyczna - jak również prowadzone są zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.

 

Dodatkowo od połowy listopada Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie w ramach rehabilitacji ruchowej wprowadził zorganizowane wyjścia na basen. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w prowadzonym przez fizjoterapeutę aqua aerobiku oraz zrelaksować się w jacuzzi.